13 gennaio 2007, Roma

13 gennaio 2007, Roma: Presidio UAAR alla stazione Termini
13 gennaio 2007, Roma: Presidio UAAR alla stazione Termini