Toulouse, omaggio alle vittime del nazional-cattolicesimo franchista

RASSEMBLEMENT REPUBLICAIN ET LAIQUE
EN HOMMAGE AUX VICTIMES DU NATIONAL-CATHOLICISME FRANQUISTE

SAMEDI 21 MAI 2011
SALLE DES FETES DE LAFOURGUETTE
28, RUE DE GIRONIS à TOULOUSE (près de la route de Seysses)
12H : repas laïque, républicain et anticlérical.
14h30 : rassemblement et prises de parole.

Cher(e) Ami(e),

En novembre 2010, le Pape s'est rendu à Barcelone. A cette occasion, il a condamné « l’anticléricalisme de la République espagnole» et dénoncé «le laïcisme arrogant» qui, selon lui, règnerait aujourd'hui en Espagne.

En août 2011 à Madrid, le Chef du Vatican retournera en Espagne pour les «Journées mondiales de la jeunesse catholique », Nul doute qu'à cette occasion, il fustigera à nouveau les « rouges » toutes tendances confondues.

C'est pourquoi, à l'initiative des fédérations de la Libre Pensée du Sud-ouest, la Libre Pensée organise un rassemblement à Toulouse le samedi 21 mai 2011, en hommage à toutes les victimes du national-catholicisme au pouvoir pendant toute la période franquiste après avoir activement soutenu les rebelles responsables de l'insurrection contre la République, et en solidarité avec tous ceux qui luttent aujourd'hui en Espagne pour la séparation des Eglises et de l'Etat, pour l'abrogation des accords avec le Vatican, pour la laïcité garantissant la liberté de conscience.

Prendront la parole, des représentant de la Fédération Nationales de la Libre Pensée (Michel Godicheau et Joachim Salamero), mais aussi de la «Union de Ateos y Libres Pensadores de Espana », de la « Fundacion Francisco Ferrer y Guardia» de Barcelone et de « Europa Laica ».

Un repas (17 euros) précèdera le rassemblement. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en contactant: Gérard Amiard 05 56 97 07 49 ou 06 87 96 80 16 ou par mail : geramiard@numericable.fr
Pour le 19 mai 2011 dernier délai.

Transports, co-voiturage possible avec point de départ chez Joachim Salamero 16, rue du Languedoc 33700 MERIGNAC à 9h00 le samedi 21 mai 2011 ;prévenir Joachim Salamero 05 56 34 13 77 ou 07 50 07 39 67 ou j.salamero@numericable.fr
Amitiés à toutes et à tous.
Le bureau de la Fédération Girondine

ENCUENTRO republicano y laico
EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL NACIONAL-CATOLICISMO FRANQUISTA
Sábado 21 mayo 2011
VILLAGE HALL DE LAFOURGUETTE
28, RUE DE GIRONIS en TOULOUSE (cerca de la Ruta Seysses)
12H: comidas republicana, laica y anticlerical.
14:30: reunión y discursos.

Queridos/as amigas/os:

En noviembre de 2010, el Papa fue a Barcelona. En esta ocasión, condenó "el anticlericalismo de la República Española" y denunció "el secularismo arrogante" que, dijo, reinaría en España.

En agosto de 2011 en Madrid, el Jefe de la Santa Sede regresará a España para el "Día Mundial de la Juventud Católica," No hay duda de que en esta ocasión, volverá a azotar al "rojo" en todos los tonos.

Por lo tanto, a iniciativa de las federaciones de la Libre Penseé del Suroeste, La Libre Penseé ha organizado un mitin en Toulouse el Sábado, 21 de mayo 2011, en homenaje a todas las víctimas del nacional-catolicismo en el poder durante todo el período Franco, después de haber apoyado activamente a los líderes rebeldes de la sublevación contra la República, y en solidaridad con todos aquellos que hoy luchan en España por la Separación de Iglesia y Estado, la derogación de los acuerdos con el Vaticano, y para que la laicidad garantice la libertad de conciencia.

Hablarán, representantes de la Federación Nacional de Librepensadores (Michel y Joaquín Salamero Godicheau), y también de la "Unión de Ateos y Librepensadores de España", de la "Fundación Francisco Ferrer y Guardia”, Barcelona y de "Europa Laica”.

La comida (17 euros) precederá a la reunión. Los interesados pueden inscribirse poniéndose en contacto con: Gerard Amiard 05 56 97 07 49 o 06 87 96 80 16 o por correo electrónico: geramiard@numericable.fr
El 19 de mayo 2011 es la fecha límite.

Transporte, uso compartido del coche posible punto de partida de Joaquín Salamero 16, rue du Languedoc 33700 MERIGNAC a las 9:00 am Sábado, 21 de mayo 2011; avisar a Joachim Salamero 05 56 34 13 77 o 07 50 07 39 67 o j.salamero@numericable.fr

Saludos a todos.

La oficina de la Federación Girondine

TROBADA republicana i laica
EN HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEl NACIONAL-CATOLICISME FRANQUISTA
DISSABTE 21 MAI 2011
VILLAGE HALL DE LAFOURGUETTE
28, RUE DE GIRONIS A TOLOSA DE LLENGUADOC (prop de la Ruta Seysses)
12H: menjar republicà, laic i anticlerical.
14:30: reunió i discursos.

Estimats amics i amigues
El novembre de 2010, el Papa va viatjar a Barcelona. En aquesta ocasió, va condemnar "l'anticlericalisme de la República Espanyola" i va denunciar "el secularisme arrogant" que, va dir, regnaria a Espanya.

A l'agost de 2011 a Madrid, el cap de la Santa Seu tornarà a Espanya per presidir "Dia Mundial de la Joventut Catòlica," No hi ha dubte que en aquesta ocasió, va tornar a assotar al "roig" en tots els tons.

Per tant, a iniciativa de les federacions de Libre Penseé del Sud-oest, la FN de la Libre Penseée organitza un míting a Tolosa de Llenguadoc dissabte, 21 maig 2011, en homenatge a totes les víctimes del nacional-catolicisme en el poder durant tot el període de Franco, després d'haver donat suport activament als líders rebels de la revolta contra la República, i en solidaritat amb tots aquells que avui lluiten a Espanya per la Separació d'Església i Estat, la derogació dels acords amb el Vaticà i per que el laïcisme garanteixi la llibertat de consciència.

Parlaran, representants de la Federació Nacional de Libre Penseé (Michel i Joaquín Salamero Godicheau), i també de la "Unió d'Ateus Lliure Pensador i d'Espanya", de la "Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia”, Barcelona i d’ "Europa Laica”.

El dinar (17 euros) precedirà la reunió. Els interessats poden inscriure's posant-se en contacte amb: Gerard Amiard 05 56 97 07 49 o 06 87 96 80 16 o per correu electrònic: geramiard@numericable.fr
El 19 maig 2011 es la data límit.

Transport, ús compartit del cotxe possible punt de partida de Joaquín Salamero 16, rue du Llenguadoc 33700 Mérignac a les 9:00 am dissabte, 21 maig 2011; avisar a Joachim Salamero 05 956 34 13 77 o 07 50 07 39 67 o j.salamero@numericable.fr
Salutacions a tots.

L'oficina de la Federació Girondina
 

Sab, 21/05/2011 - 12:00-18:00
SALLE DES FETES DE LAFOURGUETTE
28, RUE DE GIRONIS
TOULOSE
Francia
FR